Alþýðumenning
Folklore
Brottfararkönnun
Departure survey
Ferðamálafræði
Tourism studies
Ferðamálastofa
Tourist Board
Ferðavenjukönnun
Tourist behaviour survey
Gestur
Visitor
Hagvöxtur
Economic growth
Heimiliskönnun
Household Panel
Jaðarsamfélög
Marginal societies
Jaðarsetning
Marginalisation
Mannauður
Human capital
Megintilgangur ferðar
Main purpose of visit
Menntastofnun
Education institution
Menntun
Education
Rýnihópaviðtal
Focus group interview
Slembiúrtak
Haphazard sample
Tölfræðilegar upplýsingar
Statistics
Viðhald
Maintenance